Antioch: The Place of Much Teaching

Antioch: The Place of Much Teaching

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#81d742″ seltabcolor=”#eeee22″]
[restab title=”English” active=”active”]

Apostle Grace Lubega

But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth (Acts 1:8)

Regardless of how anointed any Christian is, it is important that you are taught and learned. In the book of Acts, when the Holy Spirit descended upon the disciples, they started to perform miracles, cast out devils and do all sorts of great works by the power of God at work in them. 

However, they got fascinated by these manifestations of power in Jerusalem and tarried there yet the instruction of God had been that once they received power, they would be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and the uttermost parts of the earth. 

Now between Jerusalem and Judea is the city of Antioch; and of Antioch, the scriptures say that it was a place of much teaching (Acts 11:26).  The men that left Jerusalem but did not pass through Antioch later on caused issues for the church at Jerusalem. Even though they were anointed, miracle workers and demonstrators of the Spirit, they were unlearned and as such erred in doctrine. 

The Bible records in Acts 15 that, certain men came down from Judea and taught the brethren, “unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.” 

This was wrong teaching. Some only saw below the sword and not above it because they were not taught men. 

All this means that regardless of how anointed you are, of what sorts of diseases you can heal, of how much power you can demonstrate, of how many demons you can cast out, you must be taught. Tarry in Antioch so you can learn the things of the spirit, the voice of God, the things that make a minister such that when you must fly on the wings of assignment, you will not error or have any dent in your testimony. Praise God!

FURTHER STUDY: Isaiah 50:4, John 6:45

GOLDEN NUGGET: 
Regardless of how anointed you are, of what sorts of diseases you can heal, of how much power you can demonstrate, of how many demons you can cast out, you must be taught. Tarry in Antioch so you can learn the things of the spirit, the voice of God, the things that make a minister such that when you must fly on the wings of assignment, you will not error or have any dent in your testimony.

PRAYER: Lord, I am taught of you. Every moment of my life is instructed by your Spirit, my ever present and eternal counselor. I am learned in both your way and your ways. I understand your mind, the rhythm of your heartbeat and the direction of your desires. You deal with me on a personal level every day. In Jesus’ name. Amen.

[/restab]

[restab title=”Kinyarwanda”]

Apostle Grace Lubega

ANTIYOKIYA: AHANTU HO KWIGISHWA BYINSHI

Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n’i Yudaya yose n’i Samariya, no kugeza ku mpera y’isi (Ibyakozwe n’intumwa 1:8)

Tutitaye ku kuntu umu Kristo uwo ariwe wese asizwe, ni iby’ingenzi ko wigishwa kandi ukiga. Mu gitabo cy’ibyakozwe n’intumwa, umwuka wera amanukira intumwa, batangiye gukora ibitangaza, kwirukana abadayimoni banakora imirimo ikomeye ku bw’imbaraga z’Imana zakoreraga muri bo.

Gusa, batwawe no kugaragaza imbaraga I yerusalemu bagumayo kandi Imana yarababwiye ngo nibakira imbaraga, bari kuyihamya I Yerusalemu, yudea, samaria no ku mpera z’isi yose.

Hagati ya yerusalemu na yudea ni umurwa wa antiyokiya; kandi muri antiyokiya, ibyanditswe bivuga ko ari ahantu ho kwigishwa (Ibyakozwe n’intumwa 11:26). Abantu bavuye I yerusalemu ariko ntibanyure antiyokiya nyuma y’aho bateje itorero ry’I yerusalemu ibibazo. Nubwo bari basizwe, bakora ibitangaza kandi banahishura umwuka, nago bari bize kandi ku bw’ibi bakoraga amakosa mu gakiza.

Bibiliya ivuga mu byakozwe n’intumwa ko, abantu bamwe bavuye i yudaya bakigisha bene data ngo, “keretse ukebwe ku bw’amahame ya mose, ntushobora gukizwa. ” Ibi byose byari inyigisho z’ibinyoma. Bamwe barebaga ibirenze inkota abandi bakareba ibiri hejuru yayo kuko bari abantu batigishijwe.

Ibi byose bivuze ko tutitaye ku mavuta ufite, cg indwara wakiza, cg imbaraga wagaragaza, cg abadayimoni wakwirukana, ugomba kwigishwa. Guma antiyokiya kugirango wige ibintu by’umwuka, ijwi ry’Imana, ibintu bigize ugabura ijambo kugirango nutangira umurimo, ntuzakore amakosa cg ngo ugire umugayo mu buhamya bwawe. Imana ishimwe!

IBINDI BYANDITSWE: Yesaya 50:4, Yohana 6:45

ICYO WAKURAMO: Tutitaye ku mavuta ufite, cg indwara wakiza, cg imbaraga wagaragaza, cg abadayimoni wakwirukana, ugomba kwigishwa. Guma antiyokiya kugirango wige ibintu by’umwuka, ijwi ry’Imana, ibintu bigize ugabura ijambo kugirango nutangira umurimo, ntuzakore amakosa cg umugayo mu buhamya bwawe.

ISENGESHO: Mana, nigishwa nawe. Buri gihe cy’ubuzima bwanjye kigengwa n’umwuka wawe, umujyanama wanjye uhoraho. Ndigishwa inzira yawe n’inzira zawe. Nzi ibyo wibwira, uko umutima wawe utera n’icyerekezo cy’ibyifuzo byawe. Ukorana nanjye ku giti cyanjye buri munsi. Mu izina rya Yesu. Amen
[/restab]

[restab title=”Runyankore”]

Entumwa Grace Lubega

ANTIOKIA: OMWANYA GW’OKWEGYESA KWINGI

Kwonka muryaheebwa amaani, Omwoyo Orikwera ku ariheza kubaijaho, kandi muryaba baakareebi bangye omuri Yerusaalemu, n’omuri Buyudaaya yoona, n’omuri Samaria, n’okuhitsya aha muheru gw’ensi (Ebyakozirwe Entumwe 1:8).

Omikristayo wena n’obu arikuba aine amajuta, nikikuru ngu oyegyesibwe kandi obe oyetegyereize. Omu kitabo ky’Ebyakozirwe Entumwa, Omwoyo Orikwera kuyaizire aha beegi, bakatandika kukora eby’okutangaza, okukyeena za daimoni n’okukora ebintu bikuru ahabw’amaani ga Ruhanga agabaire gabarimu.

Kwonka. bakatangarira okworekwa kw’amaani aga omu Yerusaalemu batsigarayo kandi obwo Ruhanga akabaragiira kuba bakareebi be omuri Yerusaalemu, Buyudaaya, n’omuri Samaria n’okuhitsya aha muheru gw’ensi. 

Ahagati ya Yerusalemu na Buyudaaya hariho ekibuga ky’Antiokia; kandi baiburi negira eti ogwo gukaba guri omwanya gw’okwegyesa kwingi (Ebyakozirwe Entumwa11:26). Abantu abarugire Yerusaalemu batarabire Antiokia bakareetera ekanisa ya Yerusaalemu ebizibu.Nobu babaire baine amajuta, barikukora eby’okutangaza, kandi barikworeka omwoyo, bakaba bategyesiibwe kandi baashobya omu nyegyesa.

Baiburi neshoborora omu kitabo ky’Ebyakozirwe Entumwa 15 eti, abashaija abamwe abaarugire Buyudaaya bayeegyesa ab’eishe-emwe bati, “kumurabe mutashazirwe nk’omugyenzo gwa Musa oku guri, timurikubaasa kujunwa”.

Egi ekaba eri enyegyesa egwaire. Abamwe bakareeba ahansi ya rurara batareebire ahaiguru yarwo ahabw’okuba bakaba bategyesiibwe.

Ebi byona nibimanyisa ngu n’obu wakuba oine amajuta gata, orikutamba endwara zoona, orikworeka amaani gata, orikubinga za daimoni, oshemereire kwegyesibwa. Tsigara Antiokia, oyegye ebintu by’omwoyo, eiraka rya Ruhanga, ebintu ebirikwombeka omuheereza kugira ngu wagurika aha mapapa g’omurimo gwawe, torashobye nari okagira ekiina kyona omu bujurizi bwawe. Ruhanga asiimwe!

SHOMA NEEBI: Isaaya 50:4, Yohaana 6:45

EKY’OKUHAMIZA KIMWE: N’obu wakuba oine amajuta gata, orikutamba endwara zoona, orikworeka amaani gata, orikubinga za daimoni, oshemereire kwegyesibwa. Tsigara Antiokia, oyegye ebintu by’omwoyo, eiraka rya Ruhanga, ebintu ebirikwombeka omuheereza kugira ngu wagurika aha mapapa g’omurimo gwawe, torashobye nari okagira ekiina kyona omu bujurizi bwawe.

OKUSHABA: Mukama, ninyegyesibwa iwe. Buri kimwe omu magara gangye nikyebemberwa omwoyo wawe, omuhabuzi wangye otuuraho ebiro byona. Nyegyesiibwe omu muhanda gwawe n’emihanda yawe. Ninyetegyereza enteekateeka yawe, oku omutima gwawe guri kuteera n’ebyorikukunda. Nokoragana nanye burizooba. Omwiziina rya Yesu. Amiina. 

[/restab]
[restab title=”French”]

Apôtre Grace Lubega

ANTIOCHE : LE LIEU DE L’ENSEIGNEMENT EN ABONDANCE

Mais vous recevrez la force de l’Esprit Saint : il descendra sur vous et vous serez mes témoins, à Jérusalem d’abord, puis en Judée, en Samarie, et jusqu’au bout du monde (Actes 1:8).

Quelle que soit l’identité de tout Chrétien, il est important que vous soyez enseigné et appris. Dans le livre des Actes, lorsque le Saint Esprit est descendu sur les disciples, ils ont commencé à faire des miracles, à expulser des démons et à faire toutes sortes de grandes œuvres par la puissance de Dieu qui y travaille.

Cependant, ils se sont fascinés par ces manifestations de pouvoir à Jérusalem et ont attendu que l’instruction de Dieu avait été qu’une fois qu’ils ont reçu le pouvoir, ils seraient témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les parties extrêmes de la terre.
Maintenant entre Jérusalem et Judée c’est la ville d’Antioche ; et d’Antioche, les écritures disent que c’était un lieu de beaucoup d’enseignement (Actes 11:26). Les hommes qui ont quitté Jérusalem mais qui n’ont pas traversé Antioche plus tard ont causé des problèmes pour l’église à Jérusalem. Même s’ils étaient oints, miraculeux et manifestants de l’Esprit, ils ont été ignorés et en tant que tels ont commis une erreur de doctrine.

La Bible disent dans Actes 15 que certains hommes sont descendus de Judée et ont enseigné aux frères : “Si vous ne vous êtes circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés.”

Ce n’était pas un enseignement erroné. Certains ne voyaient que sous l’épée et pas au-dessus parce qu’ils n’étaient pas enseignés aux hommes.

Tout cela signifie que peu importe combien vous êtes oint, de quelles sortes de maladies vous pouvez guérir, de combien de pouvoir vous pouvez démontrer, de combien de démons vous pouvez expulser, vous devez apprendre. Tarry à Antioche afin que vous puissiez apprendre les choses de l’esprit, la voix de Dieu, les choses qui font un ministre de telle sorte que lorsque vous devez voler sur les ailes du devoir, vous ne manquerez pas d’erreur ou vous aurez du mal à témoigner. Louez Dieu!

ETUDE COMPLEMENTAIRE: Esaïe 50:4, Jean 6:45

PEPITE D’OR : Peu importe combien vous êtes oint, de quelles sortes de maladies vous pouvez guérir, de combien de pouvoir vous pouvez démontrer, de combien de démons vous pouvez expulser, vous devez apprendre. Tarry à Antioche afin que vous puissiez apprendre les choses de l’esprit, la voix de Dieu, les choses qui font un ministre de telle sorte que lorsque vous devez voler sur les ailes du devoir, vous ne manquerez pas d’erreur ou vous aurez du mal à témoigner.

PRIERE : Seigneur, tu m’enseignes. Chaque moment de ma vie est instruit par ton Esprit, mon conseiller toujours présent et éternel. J’apprends à ta manière. Je comprends ta pensée, le rythme de ton battement de cœur et la direction de vos désirs. Tu me contrôles tous les jours sur le plan personnel. Au nom de Jésus. Amen.
[/restab]

[/restabs]

Posted in: Phaneroo Devotion

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment