The Phaneroo Devotion: Eunuchs Made By God

Matthew 19:12(KJV); For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.

The making of men is three-pronged.

There are those who are made by God because the graces that operate in their lives are natural and innate. Sometimes these are called gifted men.

Then there are those who are made by men because they lived by the principles of association, assimilation and impartation. Such men are sometimes called students, disciples or followers.

The third category are those who make themselves through consecration and self-education. These are sometimes called self-made men.

However, despite the three prongs, as a child of God, you must both understand and respect the order of the Spirit. The order does not begin with self-made men or with students and disciples. This is deliberate and is meant to serve as an instruction to the body of Christ.

Every quest for greatness begins with God: with His seed in us; His abilities in our spirits and His grace labouring in us.

Greatness pursued without this understanding will always be limited because God and what He has placed in the inside of us is the primary standard of how big you can dream.

His name be praised!

FURTHER STUDY: Jeremiah 29:11, Ecclesiastes 3:11

GOLDEN NUGGET: Every quest for greatness begins with God: with His seed in us; His abilities in our spirits and His grace labouring in us.

PRAYER: Father, I thank You for this Word. I know who is in me and the priceless treasure You have placed in this earthen vessel. Because of what You have placed in me, I do mighty exploits and change the world in a mighty way. In Jesus’ name, Amen.

ABALAAWE ABALAAYIBWA KATONDA

Omutume Grace Lubega

Matayo19:12(KJV); Kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto za bannyaabwe; waliwo n’abalaawe abalaayibwa abantu: waliwo n’abalaawe, abeeraawa bokka olw’obwakabaka obw’omu ggulu: Ayinza okukikkiriza, akikkirize.

Okulaayibwa kw’abantu kwa bika bisatu.

Waliyo abo abalaayibwa Katonda kubanga ekisa ekikolera mu bulamu bwabwe kya butonde era kya buzaaliranwa. Olumu bano bayitibwa abantu abalina ebirabo.

Waliyo n’abo abalaayibwa abantu kubanga batambuliza obulamu bwabwe ku nnono z’enkolagana, okufaananyizibwa wamu n’okuweebwa ebirabo eby’omwoyo okuva eri omusumba wabwe. Abantu bwe batyo ebiseera ebimu bayitibwa bayizi, abayigirizwa oba abagoberezi.

Ekika eky’okusatu ky’ekyo omuli abo abeelaawa okuyita mu kwerongoosa n’okweyigiriza. Ebiseera ebimu bano bayitibwa abasajja abeezimbye.

Wabula ate, newankubadde biri ebika bisatu, ng’omwana wa Katonda, oteekeddwa okutegeera era n’okussaamu ekitiibwa ensengeka y’Omwoyo. Ensengeka eno tetandika na basajja beelaaye oba abayizi n’abayigirizwa. Kino kigenderere era kiteekeddwa okukola nga eky’okuyigiriza eri omubiri gwa Kristo.

Buli kunoonya kwa busukkulumu kutandika na Katonda: n’ensigo Ye mu ffe; obusobozi bwe mu myoyo gyaffe, awamu n’ekisa kye ekikola mu ffe.

Obusukkulumu obunoonyezebwa awatali ntegeera eno, bujja kubeeranga n’okukugirwa buli kiseera kubanga Katonda n’ekyo ky’atadde munda mu ffe, gwe mutindo ogusookerwako ku bunene ki bw’osobola okuloota n’gotambuliramu.

Erinnya lye ligulumizibwe!

YONGERA OSOME: Yeremiya 29:11, Omubuulizi 3:11

AKASUMBI KA ZAABU: Buli kunoonya kwa busukkulumu kutandika na Katonda: n’ensigo Ye mu ffe; obusobozi bwe mu myoyo gyaffe, awamu n’ekisa kye ekikola mu ffe.

ESSAALA: Kitange, nkwebaza ku lw’Ekigambo kino. Mmanyi ani ali mu nze era ne eky’omuwendo ennyo ky’otadde mu kibya kino eky’ebbumba. Olw’ekyo ky’otadde mu nze, nkola eby’obuzira eby’amaanyi era nkyusa ensi mu ngeri ey’amaanyi. Mu linnya erya Yesu, Amiina.

ABAKONWA ABAKONIRWE RUHANGA

Entumwa Grace Lubega

Matayo 19:12 Nimumanya ngu hariho abakonwa abaazairwe batyo okuruga omu nda za baanyinabo; hariho n’abakonwa abaakonirwe abantu; kandi hariho abakonwa abaayekonire ahabw’obukama bw’omu Iguru. Orikubaasa kwemera ekyo, akyemere.

Okukona abantu n’okwemiringo eshatu.

Hariho abo abakonirwe Ruhanga ahabw’okuba embabazi ezirikukorera omu magara gaabo n’ez’obuhangwa. Obumwe aba nibeetwa ab’ebiconco.

Kandi hariho abo abakonirwe abantu ahabw’okuba bakatuura omu ngyendererwa z’okugyenda n’abantu, ez’okushushana n’abantu abo n’ez’okutunga omugisha gwaabo. Abantu abamwe obumwe nibeetwa abeegi, abegyesa nari abarikukuratira abandi.

Omuringo ogwakashatu nabo abarikwekona ahabw’okwehereera n’okweyegyesa. Aba nibeetwa abekonire.

Kwonka, n’obu hariho emiringo eshaatu egi, nk’omwaana wa Ruhanga, oshemereire kwetegyereza kandi okaha ekitiinisa obuteeka bw’Omwoyo nari oku eby’Omwoyo bishemereire kukuratana. Obuteeka obwo tiburikutandika n’abantu abekonire nari n’abegyi hamwe n’abegyesa. Eki kigyendereirwe kandi kishemereire kuba nk’ekiragiro aha mubiri gwa Kristo.

Okusherura obukuru kwoona kushemereire kutandika na Ruhanga: ahabw’embibo ye omuriitwe; okubaasa kwe omu myoyo yaitu n’embabazi ze ezirikukorera omuriitwe.

Obukuru oburikusherurwa hatariho enyetegyereza egi nibwiija kuguma buremeriirwe ahabw’okuba Ruhanga n’ebi ataire omunda yaitu nibyo by’okugyenderaho oku oshemereire kuroota.

Eiziina rye rihimbisibwe!

SHOMA NEEBI: Yeremia 29:11, Omubuurizi 3:11

EZAABU: Okusherura obukuru kwoona kushemereire kutandika na Ruhanga: ahabw’embibo ye omuriitwe; okubaasa kwe omu myoyo yaitu n’embabazi ze ezirikukorera omuriitwe.

OKUSHABA: Taata, ninkusiima ahabw’ekigambo eki. Nimanya ori omuriinye n’obutungi bw’omuhendo obu otaire omu nyabya z’eibumba ezi. Ahabw’ebi ontairemu, ninkora eby’obumanzi kandi mpindura ensi omu muringo gw’amaani. Omu eiziina rya Yesu, Amiina.

JO MA LUBANGA AYE MA OKOLO

Lakwena Grace Lubega

Matayo 17:12 (KJV); Pien tye jo mogo ma gikolo cake wa i i megigi, ma ginywalogi kit meno; tye mukene ma gudoko jo ma gikolo pien nongo dano mukologi; tye jo mukene ma gikole kengi pi ker me polo. Dano ma twero ye lok man, wek oye.

Yubu dano tye iye ki dek.

Tye Jo ma Lubanga aye okolo pien kica ma tiyo i kwo gi tye i kit pa dano dok loke. Kare mukene jo meno ki lwongo gin ni jo ma tye ki mot.

Dok tye jo ma dano aye ma okolo pien gin okwo ki cik ma doro bedo kacel ki dano, kit ma dano kube kwede ki keto gin moni i kom ngat mo. Jo macalo kit meno kare mukene ki lwongo gin ni lutino kwan, lupwonye onyo lulub-kore.

Dul me adek en aye jo ma gikole kengi niwok ki i poke pat ki pwonye kengi. Jo magi kare mukene gi lwongo gin ni jo ma okole kengi.

Kedi Kit meno, pe paro kit kwayi adek meno, calo latin pa Lubanga, omyero wu niang dok wu-wor kit macalo jami me cwiny woto kwede. Kit macalo jami me cwiny woto kwede pe cake ki jo ma dano okolo onyo ki lutino kwan dok lupwonye. Man ki timo i ngec dok mite ni oti calo lok ma ki waco ni ki tim i dul kom Kricito.

Kit yenyo dito mo keken cake ki Lubanga: ki nyig En ma tye i wan; kero ma Mere i cwiny wan ki kica ma Mere ma tye tiyo i wan.

Dito ma ki yenyo labongo niang man pol kare bedo ki lageng pien Lubanga ki gin ma En oketo i wan en aye gin ma okwongo me kit rwom madit macalo i twero lek kwede.

Nying En ki pak!

KWAN MUKENE: Jeremia 29:11, Latit lok 3:11

LWOD MADIT: Kit yenyo dito mo keken cake ki Lubanga: ki nyig En ma tye i wan; kero ma Mere i cwiny wan ki kica ma Mere ma tye tiyo i wan.

LEGA: Wora, Apwoyo In pi Lok man. Angeyo nga matye i an dok bene lonyo ma wele pe wace ma i keto i agulu lobo man. Pi gin ma i keto i an, atiyo jami ma dongo dok aloko lobo i yo ma malo. I nying Yecu, Amen.

使徒卢贝加

◆ 马太福音 19:12 有些人是生来就不能结婚的,有些人不能结婚是因为人使他们这样,也有些人是为了天国的缘故自愿这样的。谁能领受就领受吧!
神造的太监

造人是三管齐下的。

有些人是神造的。这是因为他们生来就有某种恩典。有时,这些人被称为被给予神圣恩赐的人。

还有一些太监是人造的。这是因为他们过着结社,同化和传授的原则。这种人有时被称为学生、门徒或追随者。

第三类宦官通过献祭和自我教育使自己成为宦官。他们有时被称为白手起家的人。

然而,尽管有三组太监,作为神的孩子,你们必须理解和尊重圣灵的秩序。这个秩序不是从白手起家的人开始的,也不是从学生和门徒开始的。这是经过深思熟虑的,目的是作为对基督身体的教导。

每一次对伟大的追求都是从神开始的:他的种子在我们心里,他的能力在我们的灵里,他的恩典在我们里面作工。

没有这种理解而追求的伟大永远是有限的伟大。这是因为神和他放在我们内心的东西是衡量你的梦想大小的首要标准。

赞美主!

◆进深学习◆: 耶利米书 29:11 , 传道书 3:11

◆要领◆:每一次对伟大的追求都是从神开始的:他的种子在我们心里,他的能力在我们的精神里,他的恩典在我们里面作工。

◆祷告◆:天父,我感谢您的话语。我知道谁在我里面,知道您放在这瓦器里的无价之宝。因你所赐给我的,我行大能的事,大能改变世界。奉主耶稣的名,阿门。

Translate »
  • AUDIO SERMONS
  • CONTACT US