The Phaneroo Devotion: Wars, Not Battles

Apostle Grace Lubega

2 Chronicles 20:15(KJV) And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou king Jehoshaphat, Thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude; for the battle is not yours, but God’s.

There is a difference between a war and a battle. A war is a collection of battles. The war is on the large scale while battles are on a smaller scale. For example, in the first world war, there were a series of battles such as the battle of Verdun, of Jutland, of Cambrai and many others.

Like it is in the physical realm, so it is in the spiritual realm. The Christian’s war is the fight of faith to believe that everything was finished at the cross of Calvary. The battles are the trials and tests that come our way to prove our faith.

In the wisdom of warfare, God has not called us to fight battles but to fight wars. Our weapons are not for battle, they are for warfare. The battle belongs to the Lord.

Sadly however, many Christians are caught up in battles. They are fighting battles with disease, legal battles over property, battles in the upbringing of their children, battles in relationships and battles in ministry. It is a classic case of majoring in the minor and minoring in the major.

As a result, many are wounded and bleeding because they forgot that these were not for them to fight.

If you understand our true war, which is the fight of faith, you will rest through the battles because you understand that they are for God to fight.

Are you struggling in any area of your life, rest in God because that battle is for Him to fight. Trust that it is finished and sit back and enjoy your victory ride.

Hallelujah!

FURTHER STUDY: 1 John 5:4, Isaiah 9:5

GOLDEN NUGGET: If you understand our true war, which is the fight of faith, you will rest through the battles because you understand that they are for God to fight.

PRAYER: Father, I thank You for this Word. I embrace its truth and walk in its reality. Victory is mine and this is the confidence with which I live my life. My eyes are set on You who finished it all and never on my present circumstances. In Jesus’ name, Amen.

KUFANYA VITA, SI KUPIGANA VITA

Mtume Grace Lubega

2 Mambo ya Nyakati 20:15 (KJV) akasema, Sikieni, Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati; BWANA awaambia hivi, Msiogope, wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili; kwani vita si yenu bali ni ya Mungu.

Kuna tofauti kati ya kufanya vita na kupigana vita. Kufanya vita ni mkusanyiko wa kupigana vita. Kufanya vita kuko katika kiwango kikubwa wakati kupigana vita kuko katika kiwango kidogo. Kwa mfano, katika vita vya kwanza vya ulimwengu, kulikuwa na safu ya vita kama vile vita vya Verdun, Jutland, Cambrai na zingine nyingi.

Kama ilivyo katika ulimwengu wa mwili, ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kiroho. Vita vya Mkristo ni pambano la imani kuamini kwamba kila kitu kilimalizwa kwenye msalaba wa Kalvari. Vita hivyo vingine ni majaribio na mitihani ambayo hutoka nje ili kudhibitisha imani yetu.

Katika hekima ya vita, Mungu hajatuita kupigana vita bali kufanya vita. Silaha zetu sio za kupigana vita, bali za kufanya vita. Vita vya kupigana ni vya Bwana.

Kwa kusikitisha, Wakristo wengi wanashikwa kwa kupigana vita. Wanapigana vita na magonjwa, vita vya kisheria juu ya mali, vita katika malezi ya watoto wao, vita katika uhusiano na vita katika huduma. Ni kesi kuu ya kufanya makuu yaliyo madogo na kufanya madogo yaliyo makuu.

Mwishowe, wengi wanajeruhiwa na kuvuja damu kwa sababu walisahau kuwa hizi sio za kupigana.

Ukielewa vita vyetu vya kweli, ambayo ni vita ya imani, utapumzika kupitia vita vingine vyote kwa sababu unaelewa kuwa ni vya Mungu kupigana.

Je! Una shida katika eneo lolote la maisha yako, pumzika kwa Mungu kwa sababu vita hivyo ni vyake kupigana. Tumaini kwamba imekamilika na kaa chini na ufurahie safari yako ya ushindi.

Haleluya!

MASOMO YA ZIADA: 1 Yohana 5: 4, Isaya 9: 5

UJUMBE MKUU: Ukielewa vita vyetu vya kweli, ambayo ni vita ya imani, utapumzika kupitia vita vingine vyote kwa sababu unaelewa kuwa ni vya Mungu kupigana.

SALA: Baba, nakushukuru kwa Neno hili. Ninakumbatia ukweli wake na hutembea katika ukweli wake. Ushindi ni wangu na huu ndio ujasiri ambao ninaishi nao maisha yangu. Macho yangu yanakuangalia Wewe ambaye umemaliza yote na kamwe kwa hali yangu ya sasa. Katika jina la Yesu, Amina.

ENTABAALO, SSO SSI ENTALO

Omutume Grace Lubega

2 Ebyomumirembe 20:15(KJV); Awo n’ayogera nti: Muwulire mmwe abayudaya mmwenna, nammwe ab’omu Yerusaalemi ne kabaka Yekosafaati! Bw’atyo bw’agamba Mukama, nti Temutya mmwe so temutekemuka olw’eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe wabula lwa Katonda.”

Waliwo enjawulo wakati w’entabaalo n’entalo. Entabaalo kuŋŋanyizo lya ntalo. Entabaalo zibeera ku kigero kinene naye entalo zibeera mu bigero bitono. Eky’okulabirako, mu lutabaalo olwensi yonna olwasooka, waaliwo entalo ez’enjawulo ng’olutalo olw’e Verdun, olw’e Jutland, olw’e Cambrai n’endala nyingi.

Nga bwe kiri mu nsi erabika, era bwe kiri ne mu nsi ey’omwoyo. Entabaalo z’omukristaayo kwe kulwana okw’okukkiriza nti buli kimu kyaggwa ku musaalaba e Kalivaliyo, sso ate Entalo kwe kugezesebwa era n’ebigezo ebijja mu kkubo lyaffe okukakasa okukkiriza kwaffe.

Okusinziira ku magezi ag’okulwana entabaalo, Katonda tatuyise kulwana ntalo naye okulwana entabaalo. Eby’okulwanyisa byaffe ssi bya lutalo, naye bya kulwana ntabaalo. Olutalo lwa Mukama.

Naye eky’ennaku, abakristaayo abasinga beetaba nnyo mu ntalo. Balwana entalo ez’endwadde, entalo mu kooti z’amateeka ez’okukuuma ebintu byabwe , entalo mu kukuza abaana baabwe, entalo mu nkolagana zaabwe, n’entalo mu buweereza. Kano katyabaga ka muggundu okussa essira ku bitagasa, kyokka ne tusuula muguluka ebyo ebigasa.

Ekivaamu, bangi balumiziddwa era bakulukuta n’omusaayi kubanga beerabira nti zino entalo tezaali zaabwe kulwana.

Bw’otegeera entabaalo zaffe entuufu, nga kwe kulwana okw’okukkiriza, ojja kuwummula mu ntalo kubanga otegeera nti za Katonda okulwana.

Olafuubana mu kifo kyonna eky’obulamu bwo? wummulira mu Katonda, kubanga olutalo olwo lulwe okulwaana. Kikkirize nti kiwedde otuule e mabega era onyumirwe olugendo olw’obuwanguzi bwo.

Alleluya!

YONGERA OSOME: 1Yokaana 5:4, Isaaya 9:5

AKASUMBI KA ZAABU: Bw’otegeera entabaalo zaffe entuufu, nga kwe kulwana okw’okukkiriza, ojja kuwummula mu ntalo kubanga otegeera nti za Katonda okulwana.

ESSAALA: Kitange, nkwebaza ku lw’Ekigambo kino. Ntwala amazima gaakyo era ntambulira mu bwannamaddala bwaakyo. Obuwanguzi bwange era buno bwe bukakafu bwe ntambulizaamu obulamu bwange. Amaaso gange ngatunuuliza Ggwe eyabimala sso ssi ku mbeera yange eya kaakati. Mu linnya erya Yesu, Amiina.

ENTARO, ZITARI NGAMBA

Entumwa Grace Lubega

2 Eby’omu Busingye 20:15 Yaagira ati: Muhurire, imwe Abayuda, n’abatuuzi ba Yerusaalemu n’omugabe Yehoshafaati Oku nikwo MUKAMA arikubagambira naagira ati: Mutatiina ogu mutwe muhango gw’engabo, kandi mutahahaaza emitima; ahakuba orugamba ti rwanyu, n’orwa MUKAMA.

Hariho entaniso ahagati y’orutaro n’orugamba. Orutaro n’engamba nyingi zetereine. Orutaro niruhango munonga kandi engamba ninkye. Eky’okureeberaho, omu rutaro rw’okubanza rw’ensi yoona, hakaba harimu engamba nyingi nka orugamba rwa Verdun, orwa Jutland, orwa Cambrai n’ezindi ngamba.

Nk’okukiri omu nsi ei turikureeba, nikwo kiri omu nsi y’omwoyo. Orutaro rw’omukristayo n’okurwana kw’enyikiriza kwikiriza ngu burikimwe kikahweera aha musharaba. Engamba n’ebigyezo ebirikwiija kuhamya okwikiriza kwaitu.

Omu bwengye bw’okurwaana, Ruhanga tatwetsire ngu turwaane engamba kureka ngu turwaane entaro. Eby’okurwanisa byaitu tiby’orugamba, n’eby’orutaro. Orugamba n’orwa Mukama.

Kwonka eky’obusaasi, abakristayo baingi bakwatiirwe omu ngamba. Nibarwana engamba n’endwaara, engamba z’amateeka z’ebintu by’ensi, engamba omu kukuza gye abaana baabo, engamba omu mikago n’engamba omu buheereza. Eky’okureeberaho n’okufayo munonga aha bintu ebitarikugasha, kandi okabura kufayo ahari ebyo ebirikugasha.

Ahabw’ekyo baingi bafutaire kandi nibajwa ahabw’okuba beebirwe ngu ezi tizaabo kurwaana.

Wayetegyereza okurwaana kwaitu okw’amazima, okurwana okw’okwikiriza, noza kuhumura omu ngamba ahabw’okuba noyetegyereza ngu neza Ruhanga kurwaana.

Oine oburemeezi omu kicweeka kyoona eky’amagara gaawe, humurira omuri Ruhanga ahabw’okuba orugamba orwo n’orwe kurwaana. Ikiriza ngu kikahwa kare aha musharaba oshutame oshemererwe omu businguzi bwaawe.

Hallelujah!

SHOMA NEEBI: 1 Yohaana 5:4, Isaaya 9:5

EZAABU: Wayetegyereza okurwaana kwaitu okw’amazima, okurwana okw’okwikiriza, noza kuhumura omu ngamba ahabw’okuba noyetegyereza ngu neza Ruhanga kurwaana.

OKUSHABA: Taata, ninkusiima ahabw’ekigambo eki. Ninyikiriza amazima gakyo kandi nkigyenderamu. Obusinguzi n’obwangye kandi obu nibwo bumanzi obu nyine omu magara gangye. Amaisho gangye ngataire ahariiwe owaheerize byoona, tingataire aha bintu ebindikurabamu hati. Omu eiziina rya Yesu, Amiina.

Lakwena Grace Lubega

MONY, PE LWENY

2 Tekwaro 20:15 (KJV)  En owaco ni, wuwiny, wun jo Juda ki Jerucalem ki in kabaka Yekocapat: Rwot owaco botwu kuman ni pe wulwor dok bene cwinyu pe opoti pi kom lwak man madwong ni; pien lweny man pe mewu ento pa Lubanga gire.

Tye apoka poka i kin mony ki Lweny. mony obedo dul lweny ma pat pat. Mony tye i dul ma dongo ka lweny tye i dul matino. Me labol, i lweny me wilobo ma okwongo, tye onongo dul lweny ma pol macalo lweny me verdun me Jutland, me Cambrai ki mukene mapol.

Obedo calo kit ma tye kwede i kwo me kom, ci tye bene kit meno i kwo me cwiny. Mony pa Lukricitayo obedo lweny me cwiny me ye ni jami ducu dong otum i yataria me Kalvario. Lweny obedo abita ki atema ma bino iyo wa me moko niye ma mewa.

I ryeko me oto lweny, Lubanga pe olwongo wan me lwenyo lweny ento me oto mony. Jami lweny mewa pe tye pi lweny, gin tye me oto mony. Lweny obedo pa Lubanga.

Ki cwer cwiny kono, pol Lukricitayo gin ogure i lweny. Gin tye ka lweny ki two, lweny ki kot i kom jami ma megi. Lweny i kit me gwoko lutino megi wek gin odong maber, Lweny i kom winye i kingi ki luwotgi ki dok Lweny i tic pa Lubanga. Obedo rwom ma malo me keto gin ma konye peke calo piretek ki keto gin ma piretek calo gin ma konye tye.

Adwogi mere, Jo mapol tye ki ret ka dok remo tye ka mol ki i kom gin pien wi gin owil ni magi onongo pe obedo pi gin me lweny.

Kace i niang mony ma mewa me ada, ma tye lweny me niye, i bi ywe mot i dyer lweny pien i niang ni gin tye lweny pa Lubanga.

I tye ka tute atika i kit mo me kwo meri, ywe mot i Lubanga pien lweny meno obedo tye pi En me lwenyo. Gen ni dong otyeko tum ci bed i jenge mot ka i nong mit pa pale me loc.

Aleluya!

KWAN MUKENE: 1 Jon 5:4, Icaya 9:5

LWOD MADIT: Kace i niang mony ma mewa me ada, ma tye lweny me niye, i bi ywe mot i dyer lweny pien i niang ni gin tye lweny pa Lubanga.

LEGA: Wora, Apwoyo In pi Lok man. Agwako ada mere ci awoto i ada mere ma kome tye nen. Loc obedo mera dok man aye ka cungu me kwo mera. A keto wang an i kom In ma otyeko tyeko ne ducu dok pe matwal i te kare ma mera. I nying Yecu, Amen.

Translate »